<HTML> <HEAD> <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;CHARSET=big5"> <TITLE>^n*Hh</TITLE> </HEAD> <BODY bgcolor="#ffffff" background="../../bg.jpg"> <CENTER> <TABLE WIDTH="804" cellpadding="3" cellspacing="3"> <TD WIDTH="804"> <a href="../index.html"><IMG SRC="../images/theme.jpg" width=240 border=0></a> <hr> <br> <font face="jwiԚ" size=6 color="navy"> ^n*Hh <p> <font face="jwiԚ" size=3 color="navy"> w 0^n*Hh 0 s(WP``]}l gY\NwSN0NN/f-N00e Ne(Wl_ Nv҉R 0Wޞ(W Wv ёq\ ܕuNir{S/fNMOScpNÞg4tHQu vuBfNdN-N W?e^Й ёq\v=~N0 <p> <center> <IMG SRC="../theme-78/78-301.jpg" width=780 border=0> <br> 0^n* 0(W ёq\wmW0 </center> <p> <IMG SRC="../theme-78/78-303.jpg" width=330 align=left border=0> <p><br> 0^n*Hh 0|vue1937t^7g30e ёq\v-N W=~N(c0R Wёq\(u*9lQS(General Steamship Corporation)Nh -N WYqSv8ln*9lQS3uˊpvQ[Rꁎ W*FU{vKQ̑vhlQSSudden & Christen Son _NXc4lϑ2,244xV S T  Edna Christensen s9e T 0^n* 0(SS Kwang Yuan)v9|vf}-N W9M|If0 <p> ֖6q9qgcQ-N WN|vf}veN FO}=~N(Yeg_|vs r*v9w0'YoRS*_jwI{ؚ}9ThQ/fe,gNN]} N9c6e vQ9T^YNGRpM|ck(W Wyl@\ w[\*g{v* 9 N݈ g^5NCSxV RHQ_'Y*QtYqS01uevuBf -NeKN]r|v0b-r Nyb^5o6q/f ͎kp_-N W0b4X =~N(uau8ln*9lQS9h,g1\/f"oxYNhe,gNQb -z =~NÞg4t(WTWSNYNˊ:yKN_ zl[ NN|vf}9M|If Ydkr*1\!ql▋ ёq\/n0 <p> 8ln*9lQS|vs!qlS_-N Wv9M|If_f-N\9I.UN W*FUaW3uˊ Wv9M|If Þg4t|vsKN_\/1\/ 9hd SHQ8lnlQSNv3uˊeNz;R8h|v9M|If xzvQp-N WM| FO{SSw WwmܕN(\ 0fBfO{ 0rIf e/f 0^n* 0N6q N_Q/n0 <p> 0RN1938t^Rr*N!ql▃X _%`Yqv9wlΑ TRY!kɅ9eQbXOtb,nfvvt1uGSkpyR9MO p2r*+ =~N(|vRNf[]g*Am>m9v TBfw ёq\/nv W}yfla r1zr*!q9M|If c WlsSa TwmvNNbUcbdl0 <p> <center> <IMG SRC="../theme-78/78-302.jpg" width=780 border=0> <br> ^n*SNf[lQgv}lG0 </center> <p> YdkbNJSt^N!ql▃X KN_e,gNS`Ql\r*I.UN'Y*96*h_g>yv\7bgKNR 1ue,gЙ ёq\=~N( |vQe,gv9M|If T WwmܕBl>eL -N W=~N(GRrf9M|If\(W,g(Kb-N r*HSI.Ue/f9M|If z'ٖS0-Ne TBfT W*?eSBlU\^r*Q/negNon0R^NNIf gHe rs_e Ta0 <p> <IMG SRC="../theme-78/78-304.jpg" width=360 align=right border=0> 0RN1938t^4g *9 NvM|9TeNy^|vu]zS%k 9we/frfdhQ9T zsScVe,g0-N W=~N( GRk^R9T-rSBl|vnhQ萪4l Ncԏ N_}Ne,g_vT/nNMQS0R돳[ NJ$Rg1uÞg4tTedO9TN OO9 N0 <p> (WkggQٖeT gR\O eee9;N\7T WolbcQJT4 r1z9TSBl WfeOl{v*bUc &N\ r*9N9;N0-NeGR9hd-Nl W?e^]^v͎N_(uNe1928t^4g27e[HOr*l6e_(u 1uЙ'YOsck^w  WRbT &N>mM|NoRP[fp9w0 <p> 1ue_͎(usSbplQ9+0We?e^{D _dkeeT W ёq\0WelbS WolbcJTvlRNTHhU1YNOd0 Vp-N WlQ9O Wl/fWv^8O 9 Nv|}/fl\e-N WN kP  Wlb!q kr^0֖6q9 Nv^5lb$Rzll\e e,gkjockёL FOV*9,gl\e-Ne e,g!ql N9c /f,gHhgYv0We0 <p> e,gkjockёLfY1uJ.F.Reslenre_+^NhT Wo0WelbSR]Rbcw4 Bllb NN-Ne\9 Nv2,100xV ^5(Wx-xS 1ul[Harold Louderback[t0-N W?e^&N N&Te,gd g^5vir k FO{S NeN{v9ypir _NS \ Wlb g{D k0ٖe_}dxQ N z|i_,R  Wolb(W1939t^6gNr* Nl\vQ{D{ Wp1ubU}t -Ne rshQR e,gNe_ N0R9 _Nb N0R^5 d1Y(W25,CQN N0 <p> g_M|9TdP[f9wSsgy'YOYu[^n* NS5]Yu=~N(p]y_Y vQwmT17N1umIgxP/eR -dXNͅYqVlQS*9}<\bԏV/n0^n*(W}N4t^v9TSb:ONO }w_]}/f N*XO(u N(vuZP^5 @b_N Wl?e^(W͑vaO^YN[ 0g_e,gckёL/fSVN2,100xV^5 {SSx N WyK NKVe,g S}Y1\ 0Wf} Wv5^0 <p> <center> <IMG SRC="../theme-78/78-306.jpg" width=780 border=0> <br> ёq\f[lQgbTak^n*9T0 </center> <p> ,gHhvܕuNir-N WЙ ёq\=~NÞg4tHQue1889QueWS#~}4l et^(We,ge;z0u'Yx[?el}o|bumi _e1923t^ t 1924t^rs_ W O)R'Yx[?elx[xXx[MO ;NO WlQl01928t^2eQWSNYNNN2mS,{Nyyw e1935t^QN -Nl WЙ W ёq\=~N01ueÞg4tv[N(WScp vuUt 0^n*Hh 0BfN_ሄvXRS` w0 <p> Þg4tKN_NЙpS^R>rTT{=~N 0b_NYNЙcpyr>mT /fet^?eXScpM|v͑Nir0fNS^,{NN[>m^w cpw,{NF\Spg0cpwBfwpg,{N0N0 NF\Scpwpg,{NF\vNpw -N W Wl-N.Y8^RYT0-N.YUpYT NScp,{NFUmiLcNw0 Wӌ^cNwI{w e1972t^7g5euS Nt^76rk0 <p> bP1uÞg4tHQu(W,gHhvhs wQN;m(u(Wx[!h@bx[v WlQlwX T0RQ^yeQSvXLu ,gHhbplx[Yev}xQHhO0 f͑v/fNQY Nhc Xc0R^v|^y cZPN,lQRT S1\gq,g[y 9M|IfN|vNN wviq _N NUl FOÞg4t wS9^5K_e,g\bxeCSxV͎kpk{k!qxe-N W͎l @bNsSO w <center> <IMG SRC="../theme-78/78-305.jpg" width=780 al border=0> <br> ^n*Hh_+^W0 </center> <p> iHQuf}pÞg4t}  WP^n*HhQHrYTg|vLv 0^n*Hh 0Nf[^ NNv}vqeRRg!|aŌ0WPT ,gHhv|Ӛ0N[S 0^n*Hh vQ[/f NNHhP[ Np^n9 NwmTkSbHh Np9v;N k WM|Hh Np9 N^5cbbHh0 NHhvR4xkb W /f-N WYNS NNN_ gav'YR)R0 <p> bPN NHhvs0} ,{N N NVÞ=~Ng4tvOewcRR _ja Xc0R^ iQt^Y TNe /fR)Rv=~cc0 ,{N bP N Nabevl_gOUHugh K. Mckevitt Newell J. Hooey Jack M. Howard Archie M. StevensonT Wl'Y+^Professor James W. Garner~^MOHQu(uNPvwXx[OU k^Rb WZP0R NHhvR)R0 ,{ N bP N NV2mT0WvPހvwahaT\O0Yёq\f[]gvv*9LR YT0WPހv4Pc>kd^n*wmTvv~T,gHhv4I{ N,gHhvg_R)R g_'Yv{s0 <p> ^n*Hh֖6qP}_gN FO NHh_wv Wl N1Y gsTvOUL /f8l` gOx[_Ic(uvP <p> <br><p><center> <p><hr width=80%> <p><font face="jwiԚ" size=3 color="navy"> <a href="../index-22.html">0Vv0</a></center> </BODY> </HTML>