<HTML> <HEAD> <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;CHARSET=big5"> <TITLE> 0VO_2xG 0q_beNAShTt^}_\/ </TITLE> </HEAD> <BODY bgcolor="#ffffff" background="../../bg.jpg"> <CENTER> <TABLE WIDTH="804" cellpadding="3" cellspacing="3"> <TD WIDTH="804"> <a href="../index.html"><IMG SRC="../images/theme.jpg" width=240 border=0></a> <hr> <font face="jwiԚ" size=6 color="navy"></p> <p> q_ 0VO_2xG 0vuQhV</p> <font face="jwiԚ" size=3 color="navy"> <p> <p> <font face="jwiԚ" size=3 color="navy"> ZPpN0b-rq_ 0VO_2xG 0e6q#͎fSN'Y"͑ \ePip.z\WuQhV6q NgN q}q} gI /f}Y bXq_vV9KNU _ <p><br> <IMG SRC="100-501.jpg" border=0> <br> 0VO_ 02xGv3"/23 P_;N2x01uegQlm4l2xf|vuf \fwm0bv_js^8^NO @bN_\݈-P8^͎f.z7_\ z0zRnx^vf2x 'YY݈v/fx͎iH_2xN \Nx Nvj g_BfuSNbxS N\vux͎Α0b2xO(u0 lavuBfv Wwm͎4bv/fN0bv W_v .zvNv4b0Rss/nNBfvN0bRg0 <p><br> <IMG SRC="100-502.jpg" border=0> <br> 0VO_ 02xGv3"/23 P_;N2x݈(W012ug N/f;N2ug VpgQlm4l2xfv;N2ug*YNO N)Re \x Nvjv,n0wn\d @bN\2xMOg-(WؚvMOn0 <p><br> <IMG SRC="100-505.jpg" border=0> <br> }vg[Reki"BAR"(Browning Automatic Rifle) /f Wx͎|vQOv_ji _N!k'Y0bwk}N!k'Y0b0R0bRg(WO(u0 <p><br> <IMG SRC="100-506.jpg" border=0> <br> }vg[Reki"BAR"͑T18.5x \-N WNvԚW/f_TRv00 <p><br> <IMG SRC="100-504.jpg" border=0> <br> Sc+Yf(Wp"BAR"݈H_#S01ue"BAR"O(uekiv0.30 TiH_ @bN20|vvH_#SԚMz N\0 <p><br> <IMG SRC="100-508.jpg" border=0> <br> 0VO_ 02xG NO(uvRfX_jܕi(Lewis Gun)0/f WN(W1911t^|vfv_jܕi #lQ_ c(u NnWb_H_vOH_ P[H_ g Wv0,303 T0͎v0.30 T_ Wv7.9mmS_I{xd H_v[ϑ g4767|viQ.zxd0 <p><br> <IMG SRC="100-509.jpg" border=0> <br> RfX_jܕiv*Qޞ/fN PN_NSNd\O NPNSvKQ4lQ__ji N PNMbd\O00 <p><br> <IMG SRC="100-510.jpg" border=0> <br> RfX_jܕiv*Qޞ/fN PN_NSNd\O u Nig (WNUO0WeO(u0 <p><br> <IMG SRC="100-511.jpg" border=0> <br> 0VO_ 02xG NO(uvRfX_jܕi .z_ji(WScp͎ev^υ-NASRU0 <p><br> <IMG SRC="100-512.jpg" border=0> <br> x[u͎O(uv"o} 7.9mmS_eki /f_ Wk_teki(Mauser Gewehr 1898)vNT O(u 7.92x57mmiH_0 <p><br> <IMG SRC="100-513.jpg" border=0> <br> 0VO_ 02xG NvX[w]KbcColt Star Model B 0.45 TS_Kbi SKbcNg wwO N<br> <IMG SRC="100-514.jpg" border=0> <br> 0VO_ 02xG NvX[wO(uColt Star Model B 0.45 TS_vKbi0,gi(WN0bBff1zp 0*zzf:\ 0 _N/fScp W͎f^lO(uNv6R_Kbi (W@b gRKbi-N[{/fvvul͑v0 <p><br> <IMG SRC="100-518.jpg" border=0> <br> 0VO_ 02xG NvX[wO(uColt 0.45 TS_vKbi0laNvSp6^H_#SNv0RN0b__wNkBfW_l g9e0 <p><br> <IMG SRC="100-515.jpg" border=0> <br> 0VO_ 02xG Nv[uQO(uColt 0.45 TS_Kbi0.30 TS_v%f0u(Springfield)M 1903_eki N:RR \x[u͎|vR;ed0 <p><br> <IMG SRC="100-516.jpg" border=0> <br> Jake Holman(Sc+Yf)O(u0.30 TS_v%f0u(Springfield)M 1903_eki݈H_0.zeki/f͎(WN!k'Y0bvjn݈P W͎Nf݈P N\.zeki0 <p><br> <IMG SRC="100-517.jpg" border=0> <br> Jake Holman(Sc+Yf)O(u%f0uM 1903_ekiNwh:\ZP`ݍ\d0 <p><br> <IMG SRC="100-503.jpg" border=0> <br> 0VO_ 02xG(W-N WgQlvNRvQ[fP4lf ؚX4lUNv/f4lf9 \Nߎ'`vjv_fkhV v0RN)Y/fN#j0 <p><br> <IMG SRC="100-507.jpg" border=0> <br> x[u͎(W(g^9 N݈n.zSNO(uўkp|v\vMR2x vc,n/f12x2x0(Wvut^Йewm͎vpSa-N/fx[X[(Wv Vp1Y4l*Sv^9 N1\/f݈ g.zc0 <p><br> <p><br> <p> <p> <center> <p><hr width=80%> <p><font face="jwiԚ" size=3 color="navy"> <a href="../index-60.html">0Vv0</a></center> </BODY> </HTML>